Verkoopsvoorwaarden

1.
Elke bestelling bij Bianconero Comm.V. is onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.

2.
Aanbiedingen van Bianconero Comm.V. zijn steeds vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door Bianconero Comm.V. of bij begin van de uitvoering.

3.
Bianconero Comm.V. heeft het recht alle prijzen te herzien indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van energie of grondstoffen, in de lonen of in één of meerdere bestanddelen van de kostprijs.

4.
De prijzen van Bianconero Comm.V. zijn, behoudens anders vermeld exclusief verzendkosten.

5.
Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Bianconero Comm.V. uiterlijk op de vervaldatum zoals vermeld op de factuur. Bij gebrek aan een uitdrukkelijke vermelding van een vervaldag op de factuur, is de factuur contant betaalbaar. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met rente wegens verzuim gelijk aan 1% per maand waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. Wanneer Bianconero Comm.V. binnen de 8 dagen na aanmaning nog steeds geen betaling heeft ontvangen, is bovendien en van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van de bijkomende nadelen, administratie- en andere kosten ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde factuurbedragen, met een minimum van € 25,00 verschuldigd. In zoverre de klant in gebreke blijft om uitstaande vorderingen te voldoen, kan Bianconero Comm.V. alle leveringen opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoedingen en verwijlintresten. Dit recht geldt zelfs wanneer de klant de opgeschorte levering reeds heeft betaald.

6.
Alle geleverde producten blijven eigendom van Bianconero Comm.V. tot volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen. De risico's zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van de magazijnen van Bianconero Comm.V. Bij niet-betaling kan Bianconero Comm.V. tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst overgaan bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving 8 dagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven, onverminderd het recht om over te gaan tot de terugname van bij de klant geleverde goederen die eigendom zijn gebleven van Bianconero Comm.V. en om de terugbetaling van de gedane kosten en vergoeding van de geleden schade te eisen.

7.
Bianconero Comm.V. heeft het recht om schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van Bianconero Comm.V.

8.
Het aanvaarden van een wisselbrief heeft geen schuldvordering tot gevolg zodat de huidige algemene verkoopsvoorwaarden integraal van toepassing blijven. Alle daarbijhorende kosten zijn ten laste van de klant en contant betaalbaar.

9.
Het vermelden van leveringstermijnen houdt slechts een aanwijzing in. Een vertraging kan in geen geval tot betaling van een schadevergoeding en of tot de ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven. Bianconero Comm.V. behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde voorschotten zonder intresten of andere vergoeding.

10.
Behoudens anders is gestipuleerd zal de klant zijn klacht binnen de 8 dagen na levering overmaken aan Bianconero Comm.V. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. De waarborg van Bianconero Comm.V. zijn in ieder geval tot de vervanging van de goederen en indien dit niet mogelijk is tot de terugbetaling van de betaalde prijs. In geen geval kan Bianconero Comm.V. aansprakelijk zijn voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks worden veroorzaakt door een daad van de klant of van een derde, ongeacht deze wordt veroorzaakt door een fout of door een nalatigheid.

11.
Elke annulatie van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Niet-aanvaarding van deze annulatie moet door Bianconero Comm.V. schriftelijk worden meegedeeld binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van deze annulatie.

12.
Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door het Belgische recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Bianconero Comm.V. behoren.

13.
De overeenkomsten tussen Bianconero Comm.V. en al haar klanten worden beheerst door deze algemene verkoopsvoorwaarden.

14.
Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn enkel mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gegeven door Bianconero Comm.V.